העליון נגד עמלות הבנקים

גם בבית המשפט העליון חושבים שהבנקים צבועים וחצופים.

הרכב בן שלושה שופטים של בית-המשפט העליון בציטוט ישיר מע”א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע”מ נ’ היועץ המשפטי לממשלה (פסק הדין הוא מיום 18.2.2010 וטרם פורסם):
 
“‘באשר לטענה בדבר העלות הנמוכה של השירות הבנקאי – לעומת ההיקף הפוטנציאלי של הנזק העקיף’…בסיכומי הערעור טוען הבנק כי שיעורן הנמוך של עמלות הבנקים הינו מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. אין ממש בטענה. ראשית, ההתייחסות אל עמלות הבנקים כאל מחיר השירות היחיד הנגבה מהלוקחות – מתעלמת על פני הדברים ממרכיבי הרווח הנוספים שבפעילות הבנקאית – שאינם נכללים ב’עמלות’. שנית, הטענה כי ‘העלות הזולה’ כביכול של עמלות הבנקים הינה ‘מן המפורסמות’ – הינה למצער מקוממת. לאילו ‘עמלות’ מכוון הבנק בטענה זו? עבור אילו שירותים? בהתייחס לאיזה פן של פעולות בנקאיות – וכל כיוצא באלה… טוב היה לטענה זו שלא תיטען משנטענה.”

מקור.
עוד על עמלות הבנקים.

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.